– Rada rodziców

Rada Rodziców przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Trzebini

 na rok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca: Roksana Kumala

Zastępca Przewodniczącej: Katarzyna Pilarczyk

Sekretarz: Anna Świątek

Komisja RewizyjnaJoanna Rudnicka

                                           Małgorzata Tekieli – Krawczyk

Płatności dobrowolnych składek na Radę Rodziców można dokonać u nauczyciela prowadzącego zajęcia lub w sekretariacie od poniedziałku do piątku 9:00 –  15:00

Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym z Dyrektorką placówki, Radą Pedagogiczną  w realizacji zadań placówki.

Do zadań Rady Rodziców w szczególności należy:

  1. Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania działalności PMDK w Trzebini;
  2. Podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków pracy placówki;
  3. Współpraca w realizowaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych placówki.

W celu wspierania działalności statutowej placówki, Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek uczestników zajęć oraz z innych źródeł.

Back to top